Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti

 •   • 

detektivní agentura provádí dle požadavků smluvních partnerů osobní návštěvy nemocných v místě nahlášeného pobytu. Touto cestou napomáháme zaměstnavateli provést kontrolu zaměstnance v období prvních 14-ti dní jeho neschopnosti, na které má dle zákona právo, bez ohledu na zvýšené personální obsazení a odhalit rizikovou skupinu zaměstnanců, kteří neoprávněně omezují a komplikují chod Vaší firmy. Projekt povede k odhalení problémových zaměstnanců ve Vaší firmě a tím k velké úspoře peněz. Dále pak bude působit spíše preventivně a to nejen po psychologické stránce.Výsledkem kontroly je protokol a fotodokumentace o provedení kontroly.


Základní smysl a cíle projektu "Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti" jsou :

 • preventivně působit na zaměstnance prováděním pravidelných kontrol dodržování léčebného režimu ve smyslu kontroly povinnosti nemocného zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek a omezit tak nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností (zdraví nemocní)
 • odhalovat porušování léčebného režimu zaměstnanců ve smyslu porušení povinnosti nemocného zdržovat se v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek
 • zajištění operativních kontrol v režimu :
  • kontrola Standard – do 2 dnů od učinění objednávky
  • kontrola Expres 24 a Expres 6 – do 24 hodin (resp. do 6 hodin)
  • kontrola Expres PLUS – okamžitě po obdržení telefonické objednávky
 • snížení nákladů zaměstnavatelů spojených s prováděním kontrol vlastními zaměstnanci


Systém kontrol :


Kontrola zaměstnanců nacházejících se v pracovní neschopnosti probíhá v praxi tak, že pracovník provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu. Pokud zaměstnanec na této adrese není přítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost okamžitě nahlášena jeho zaměstnavateli a je proveden zápis, který je doplněn fotodokumentací (prokazující, že se kontrolor v danou dobu skutečně nacházel na dané adrese, tzn. fotografií bydliště, zvonku, atd.) se zaznamenaným časem a datem návštěvy. V případě, že zaměstnanec přítomen je, je proveden zápis, který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli.

Četnost kontrol závisí na požadavku objednavatele, nicméně doporučujeme minimálně 2 – 3 kontroly během 14 dní. Pokud dojde ke zjištění, že došlo k porušení léčebného režimu, je vhodné provést kontrol více.

Zaměstnanec samozřejmě není povinen kontrolorovi otevřít stejně jako prokázat svou totožnost, ale v tom případě bude proveden zápis o kontrole s negativním výsledkem a informován zaměstnavatel.

O tomto postupu by měli být všichni zaměstnanci informování předem. Pokud zaměstnanec poruší povinnosti uvedené v § 56 odst. 2 písm. b), tzn. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat vycházky ve stanoveném rozsahu, je zaměstnavatel oprávněn dávky snížit nebo odejmout a následně OSSZ může využít § 128 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona, kde je v odst. 3 stanovena sankce, a to až 20 000 korun.


Důvody pro spolupráci :


 • Vliv na snížení nemocnosti
 • Vliv na snížení výdajů - kontrolovaných firem - na vyplácení náhrad mezd.
 • Operativní provedení kontroly - dle žádosti - a to od prvního do posledního dne pracovní neschopnosti včetně sobot, nedělí a svátků.
 • Nezvyšování stavu pracovníků potřebných pro provádění kontrol a s tím spojená úspora finančních prostředků na jejich zaškolování, na dopravní prostředky a jejich provoz.
 • Motivace k dodržování léčebného procesu a eliminace bezdůvodné nemocnosti. Nemocní zaměstnanci akceptují, že mohou být kdykoli zkontrolováni pracovníky nezávislé společnosti
 • Výsledek požadovaných kontrol Vám bude sdělen neprodleně, nejpozději do 24 hodin
 • Snížení bezdůvodné nemocnosti stabilizuje stávající pracovní kádr a tím i výkon pracovního týmu. Výsledkem je snížení nároků na přesčasové hodiny či potřeby dalších pracovníků za chybějící zaměstnance.

Naše služby mají ještě jednu velkou výhodu. Na rozdíl od provádění kontrol zaměstnanců spolupracovníky z vlastní firmy odpadají osobní vazby a možné podvody. Zde oceníte naši nestrannou objektivitu.


Cílem kontrol není :


 • posouzení dodržování léčebného režimu stanoveného lékařem z hlediska odborného (k tomu nemá zaměstnavatel oprávnění)
 • kontrola činnosti, jakou zaměstnanec v době kontroly provádí

 
 
Design Hurt 2010